Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

Uitsluiting aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door Groenewaal-Assurantiën V.O.F. uitdrukkelijk afgewezen. Groenewaal - Assurantiën V.O.F. biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Informatie op deze site
Groenewaal-Assurantiën V.O.F. streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Groenewaal-Assurantiën. streeft er eveneens naar dat alle informatie die is opgenomen inde op deze site aangeboden modules correct is en dat deze modules juist en ononderbroken functioneren. Groenewaal-Assurantiën V.O.F. wijst echter iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie dan wel in het functioneren van de op deze site aangeboden modules.Groenewaal-Assurantiën V.O.F. aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onvolledigheid dan wel onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen. Hoewel Groenewaal-Assurantiën V.O.F. alles in het werk zal stellen om de on-line verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de on-line verzending van gegevens door gebruikers van deze website. Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door Groenewaal-Assurantiën V.O.F. worden gewijzigd. Eventueel op deze site verstrekte informatie over beleggingen of op juridisch of fiscaal terrein, dan wel in dit verband gedane aanbevelingen, mogen nimmer worden opgevat als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en de informatie altijd in samenspraak met Groenewaal-Assurantiën V.O.F. dan wel uw juridisch- of belastingadviseur voor uw persoonlijke situatie te evalueren.

Verwijzingen of hyperlinks
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Groenewaal-Assurantiën V.O.F.dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door Groenewaal-Assurantiën V.O.F. onderhouden en Groenewaal-Assurantiën V.O.F. heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Groenewaal-Assurantiën V.O.F.geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)-namen, logo's, woord en beeldmerken zijn eigendom vanGroenewaal-Assurantiën V.O.F.dan wel andere partijen. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Groenewaal-Assurantiën V.O.F. Virussen Groenewaal-Assurantiën V.O.F.garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.